fbpx

 

Algemene voorwaarden & Privacy Policy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan In de Hoge Hoed.

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die verkocht worden en diensten die aangeboden worden via In de Hoge Hoed. Bij het plaatsen van een bestelling of het accorderen van een offerte ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Ook voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

BETALING EN LEVERING
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijk bepaalde 9% of 21% BTW.

Betaling van facturen dient volledig te geschieden direct bij reservering via de website

Mocht je beschikken over een kortingscode/bon, dan dien je deze tijdens het betalingsproces aan te geven. Na betaling kan de kortingscode/bon niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De artikelen blijven eigendom van In de Hoge Hoed tot het volledige factuurbedrag door jou is voldaan.

INSCHRIJVEN VOOR WORKSHOP
Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Je geeft je op voor een workshop door je aan te melden via de website en daar te betalen.

Als bewijs van inschrijving ontvang je een factuur (bewijs van deelname) via de mail die de inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.

Per workshop is er maar een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 12 deelnemers per workshop.

Als een workshop vol zit, kan je een mail sturen naar In de Hoge Hoed om je op te geven voor de reservelijst. Vermeld daarbij je volledige naam, telefoonnummer en emailadres. Mocht er een plek vrij komen, dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

In de Hoge Hoed behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.


AFMELDEN DOOR DE DEELNEMER
Afmelden dient via e-mail te gebeuren. Ben je verhinderd door ziekte of iets anders, dan kun je een deel van het bedrag terugkrijgen bij tijdige afmelding:

 • eerder dan 14 dagen tevoren: 100% teruggave
 • 14 tot 7 dagen van tevoren: 50 % teruggave
 • 7 tot 4 dagen van tevoren: 25 % teruggave
 • minder dan 4 dagen van tevoren: geen teruggave

Mocht je verhinderd zijn, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar laat dit wel even weten.

Mocht je verhinderd zijn, en je hebt geen vervanging gevonden geef dit tijdig en niet later dan 48 uur van tevoren door. We kunnen dan samen naar een alternatief voor je zoeken en eventueel nog iemand anders met de vrijgekomen plek blij maken.

ANNULERING/VERPLAATSING DOOR IN DE HOGE HOED
In de Hoge Hoed mag bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop annuleren. Mocht een workshop niet door kunnen gaan of worden uitgesteld, dan wordt de deelnemer tijdig, maar niet korter dan 3 dagen van tevoren geïnformeerd. De betaalde workshopkosten worden gerestitueerd.

In de Hoge Hoed mag tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop of cursus wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.

In de Hoge Hoed mag bij ziekte een andere docent inschakelen of de aangeboden workshop annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde workshopkosten worden gerestitueerd.

De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 4 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

KLACHTEN
Heb je een klacht over een workshop of uitgevoerde opdracht? Neem dan contact met In de Hoge Hoed op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.


GEGEVENS

Als je een bestelling/inschrijving plaatst bij In de Hoge Hoed, dan worden jouw gegevens opgenomen in het klantenbestand van In de Hoge Hoed. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

GARANTIE
In de Hoge Hoed doet haar best om artikelen/diensten te leveren van uitstekende kwaliteit. Eventuele schade aangebracht door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de producten valt niet onder de verantwoording van In de Hoge Hoed..

Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, beschadigd of incompleet is, dan dien je (voordat je deze retourneert aan In de Hoge Hoed) deze gebreken direct schriftelijk te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 kalenderdagen na levering aan schriftelijk te worden gemeld.


MAATWERK

Maatwerk is mogelijk. Een workshop kan op maat samengesteld worden. Afspraken over termijn, prijzen en inhoud worden schriftelijk gemaakt via de mail en kunnen per opdracht verschillend zijn.

AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
Alle afbeeldingen en foto’s van de producten en diensten op de website van In de Hoge Hoed zijn een indicatie en/of voorbeeld en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij In de Hoge Hoed of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan In de Hoge Hoed. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van In de Hoge Hoed.

OVERMACHT
In de Hoge Hoed is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht, zoals ziekte, vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel. Dit geldt voor zowel diensten als voor producten.

In geval van overmacht wordt de klant schriftelijk per mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de gesloten koopovereenkomst te ontbinden.

AANSPRAKELIJKHEID
In de Hoge Hoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. In de Hoge Hoed is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

GEHEIMHOUDING
Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan In de Hoge Hoed toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

LINKS VAN EN NAAR ANDERE WEBSITES
Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. In de Hoge Hoed is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van In de Hoge Hoed. 


OVERIG

In de Hoge Hoed behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met In de Hoge Hoed.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. In de Hoge Hoed behoudt zicht het recht voor om deze  algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

In de Hoge Hoed is gevestigd te Zaandam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72550465.

© 2021, In de Hoge Hoed. Algemene voorwaarden

PRIVACY STATEMENT

IN DE HOGE HOED hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IN DE HOGE HOED houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als IN DE HOGE HOED zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

IN DE HOGE HOED, correspondentieadres: Amrum 37, 1506 BR Zaandam, info@IndeHogeHoed.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door IN DE HOGE HOED verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om je in te schrijven en met je te corresponderen over je workshop
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Mobiel nummer.

 

Sociale media en website
IN DE HOGE HOED plaatst foto’s van haar workshops op de website en op haar social media,  Facebook en Instagram

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
IN DE HOGE HOED bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens IN DE HOGE HOED van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen.  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

 

© 2021, In de Hoge Hoed. Privacy Statement